(close)
Find hotels near Taketa

TaketaNearest places of interest:

七ツ森古墳群
荻岳
Bungo-Taketa Station
Taketa Onsen Hanamizuki
  Lamune-onsen
Nagayu Onsen
レゾネイトクラブくじゅう
ガンジーファーム

WikipediaFlickr CC