(close)
Find hotels near Idvor

IdvorLocation is derived from the great work of WikiMapia

Top photos chosen by u all:

Mihajlo Pupin, Idvor

Mihajlo Pupin, Idvor
Made by sekica
Mihajlo Idvorski Pupin (Idvor 1854 - New York 1935) Mihajlo Pupin je rodjen 9. oktobra 1854. u selu Idvor, opština Kovačica, u Banatu. Otac Konstantin (Kosta) i majka Olimpijada, zemljoradnici, imali su desetoro dece, 5 sinova i 5 kćeri.Nakon završene osnovne i, delimično, srednje škole u jesen 1872. pošao je na školovanje u Prag, u Češku gde je nastavio šesti razred i prvi semestar sedmog razreda realke. Učio je vrlo neuredno zbog učešċa u sukobima češke i nemačke omladine i tugovanja za zavičajem. U svojoj 20-toj godini odlazi u SAD. Pupin je prvih pet godina po dolasku u SAD živeo veoma teško. Radio je kao fizički radnik, istovremeno pohadjajuċi Kuperovu večernju školu. U jesen 1879. godine položio je prijemni ispit na Kolumbija-koledžu u Njujorku. Kao primeran učenik oslobodjen je plaċanja školarine, a veċ na kraju prve godine dobio je dve novčane nagrade (iz grčkog i matematike). Uglavnom se izdržavao prihodima od podučavanja slabijih učenika i fizičkog rada. Po završetku školovanja 1883. godine dobio je diplomu prvog akademskog stepena Bachelor of Arts, a dan pre toga primio je američko državljanstvo. Dobio je odmah stipendiju, kao odličan student, za studije matematike i fizike u Kembridžu u Velikoj Britaniji (1883-1885), a zatim u Berlinu (1885-1889), gde je doktorirao iz oblasti fizičke hemije, sa temom: Osmotički pritisak i njegov odnos prema slobodnoj energiji. Svoju nastavničku karijeru i naučnu delatnost započeo je 1889. godine kao nastavnik fizičke matematike u odeljenju za elektrotehniku na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, gde je punih četrdeset godina radio kao nastavnik i profesor. Patentirao je 34 pronalaska. Pupinov najznačajniji pronalazak je u svetu poznat pod imenom „Pupinova teorija“ (1896) kojom je rešio problem povećanja dometa prostiranja telefonskih struja. Ovo otkriće omogućilo je otklanjanje štetnog dejstva kapacitivnosti vodova koje je predstavljalo glavnu smetnju prenosa signala na dužim rastojanjima, a manifestovalo se pojavom šuma. Problem je rešen postavljanjem induktivnih kalemova na strogo određenim rastojanjima duž vodova. Pupin je bio predsednik Instituta radio inženjera 1917, SAD, predsednik Američkog instituta inženjera elektrotehnike 1925-1926, predsednik Američkog društva za unapređenje nauke, predsednik Njujorške akademije nauka, plan Francuske akademije nauka, član Srpske akademije nauka Pupin je bio i uspešan pisac. Za svoje autobiografsko delo Sa pašnjaka do naučenjaka (naslov u originalu: From Immigrant to Inventor), objavljeno 1923. godine, godinu dana kasnije 1924. godine dobio je Pulicerovu nagradu. Nikada nije zaboravio i nije se odrekao starog zavičaja i pomagao je i Idvor i Srbiju i Jugoslaviju na sve moguċe načine. Umro je 12. marta 1935. u Njujorku i sahranjen na groblju Vudlaun u Bronksu. English Michael Pupin was born on 9 October 1854th in the village Idvor, municipality of Kovačica in Banat. Father Konstantine (Kosta) and the mother Olimijada, farmers, had ten children, 5 sons and 5 daughters. After the primary and, in part, a high school in 1872nd went on schooling in Prague, Czech Republic. He stadied very irregulary due to conflict between Czech and German youth, and mourn for home. In his 20-year he came to the United States. The first five years after arrival in the USA, Pupin's life, was very difficult. He worked as a manual worker, while attending night school of Cupper. In 1879th he passed the entrance exam at Columbia-College of New York. As an exemplary student was acquitted of paying tuition, and at the end of the first year he received the prize of two signatures ( Greek language and mathematics). Mainly supporting the economic income from teaching weaker students and physical work. Upon graduation 1883rd he received the diploma of the first academic degree of Bachelor of Arts. A day before he received American citizenship. As an excellent student, he was relased of the cholarship paying , to study mathematics and physics at Cambridge in the UK (1883-1885), and then in Berlin (1885-1889), where he received his doctorate title in the field of physical chemistry, with the theme: Osmotic pressure and its relation with free energy. His teaching career and scientific activities started in 1889th as a teacher of mathematics in the physical department of electrical engineering at Columbia University in New York, where he was full forty years as a teacher and professor. He had 34 patented invention. His most important invention in the world is known as The theory of Pupin (1896), which solved the problem of increasing range propagation of telephone currents. This discovery enabled the removal of harmful effects of capacitance lines that represent the main obstacle to the long signal transmission distances, and manifest the appearance of noise. The problem is solved by placing the inductive coil within strictly defined along the lines. Pupin was president of the Institute of Radio Engineers in 1917 and the American Institute of Electrical Engineers (AIEE) in 1925-1926. Pupin was president of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), the New York Academy of Sciences, member of the French Academy of Science, and the Serbian Academy of Science. Pupin was also a successful writer. For his autobiographical work: From Immigrant to Inventor, published 1923rd , and one year later, in 1924th he received the Pulitzer Prize. He never forgot and had never renounced the old homeland and he helped Idvor, Serbia and Yugoslavia in all possible ways. He died on 12 March 1935. in New York and was buried in the cemetery Vudlon in Bronx.

Roda, Idvor, Serbia

Roda, Idvor, Serbia
Made by sekica
Nearest places of interest:

Centa's Lake
Old delta of Tamis river
Ковачица--Kovačica
Relax
  Ribnjak - Sutjeska
Žitište
Rezervat Carska Bara
Perlez

PanoramioFlickr CC