(close)
Find hotels near Amsterdam City Centre

Amsterdam City CentreNearest places of interest:

Rechtboomsloot
Armeens Apostolische Kerk
Oudeschans
Keizersbrug
  Waalseilandsgracht
Scheepvaarthuis / Grand Hotel Amrâth
Geldersekade
Singelgracht

WikipediaFlickr CC